Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Ochrony Środowiska S.A.,. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000015525, NIP: 5270203313, REGON: 006239498, kapitał zakładowy 929 476 710,00 zł wpłacony w całości, nr tel. 801 355 455, adres e-mail: bos@bosbank.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub adresem pocztowym ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o zawarcie umowy o rachunek/ki bankowe oraz produkt/ usługę wskazaną powyżej oraz warunkiem zawarcia tej umowy. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie z Panią/Panem umowy o którą Pani/Pan wnioskuje..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. dla celów związanych z podjęciem działań niezbędnych do zawarcia umowy o rachunek/ki bankowe oraz produkt/ usługę wskazaną powyżej oraz dla celów związanych z realizacją tej umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”);

 2. w celach wypełniania obowiązków nałożonych na Bank przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, pozostających w związku z wykonywaniem Umowy, np. w celu rozpatrywania reklamacji/skarg/odwołań (podstawa prawna: wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym);

 3. w celach ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, statystycznych, dowodowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. w celu przedstawiania oferty swoich produktów i usług finansowych, w tym z wykorzystaniem profilowania, tj. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim swoich usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W sytuacji, gdy umowa o rachunek/ki bankowe oraz produkt/ usługę wskazaną powyżej nie zostanie zawarta, Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o rachunek/ki bankowe oraz produkt/ usługę wskazaną powyżej oraz, w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych. W przypadku ewentualnych roszczeń stwierdzonych prawomocnym  orzeczeniem organu uprawnionego do rozstrzygania sporów lub ugodą – przez okres 106  lat od dnia uprawomocnienia się takiego orzeczenia lub ugody.  W związku z dokonywaniem przez Bank obliczeń współczynników finansowych i kapitałów Bank może przetwarzać dane osobowe przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. W przypadku marketingu bezpośredniego Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas trwania umowy rachunku oraz po jej zakończeniu – do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu. W odniesieniu do danych, okres przechowywania których wskazany jest w przepisach prawa (np. dane podatkowe, rachunkowe), Bank będzie przetwarzał te dane przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych w stosownych przypadkach mogą być:

 1. podmioty i organy, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 2. podmioty pośredniczące w sprzedaży produktów/usług Banku,

 3. podmioty obsługujące systemy informatyczne Banku lub podmioty udostępniające narzędzia informatyczne,

 4. podmioty wspierające Bank w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.), usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi prowadzenia archiwum na rzecz administratora, izby rozliczeniowe lub inne podmioty prowadzące rozliczenia lub rozrachunek, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Banku etc.,

 5. podmioty współpracujące z Bankiem przy obsłudze prawnej, podatkowej,

 6. organizacje kartowe, których znakiem opatrzona jest karta płatnicza, oraz podmiot pełniący funkcję procesora obsługującego w imieniu Banku karty płatnicze - w przypadku transakcji realizowanych kartami.

Państwa dane są też przekazywane podmiotom właściwym dla odbiorcy danej transakcji. W związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT Pani/Pana dane mogą być przekazywane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również do Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) z siedzibą w Belgii.

W przypadku transakcji realizowanych kartami, dane przekazywane są do organizacji kartowej Mastercard,  której znakiem opatrzona jest karta. Organizacja ta działa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w USA oraz w innych krajach. Bank przekazuje również dane do podmiotu pełniącego funkcję procesora obsługującego w imieniu Banku karty płatnicze. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń danych zawartych w kartach dostępne są na stronach www organizacji kartowej Mastercard oraz procesora obsługującego w imieniu Banku karty płatnicze udostępnianych przez Bank wraz z dokumentami dotyczącymi warunków korzystania z kart.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, w szczególności wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz dla celów statystycznych.

Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.